ڤەکۆلین
May 24, 2023, 10:18 a.m.

ڤەکۆلینێن کونفرانسێ زانستی یێ نێڤدەولەتی یێ ئێکێ لدۆر جینۆسایدێ

ڤەکۆلینێن کونفرانسێ زانستی یێ نێڤدەولەتی یێ دووێ لدۆر جینۆسایدێ

ڤەکۆلینێن کونفرانسێ زانستی یێ نێڤدەولەتی یێ سیێ لدۆر جینۆسایدێ