ستافى بةشين نافخويى

ستافێ رێڤەبەریا بەشێن نافخویی


                مردان احمد جرجیس
              مردان احمد جرجیس رێڤەبەر
مردان احمد جرجیس رێڤەبەر رێڤەبەریا بشکێن نافخویی Full Profile


رێڤەبەریا بەشێن ناڤخویی ژ ئەڤان هوبێن خارێ پێک دێت وهژمارا فەرمانبەرا

10 کارگێری
25 هوبا ئاکنجیکرنا بەشێن نافخویی یێن کور
25 هوبا ئاکنجیکرنا بەشێن نافخویی یێن کج
6 کوگەه
16 سەخبێری
36 نوبەدار
8 خزمەتکار