قوناغا چوارێ

کورس

Semester One

Agricultural Extension


يبسبب :
GIS (Geographical Information System)


يبسبب :
Plant Nutrition


يبسبب :
Soil and Water Conservation


يبسبب :
Soil Management and Land Use Planning


يبسبب :
Soil mineralogy


يبسبب :

Semester Two

Agrometeorology


يبسبب :
Soil Management


يبسبب :
Soil Morphology and Survey


يبسبب :
Soil Reclamation


يبسبب :
Soil, Water and Plant Relationships


يبسبب :
Students Seminar


يبسبب :
Watershed Management


يبسبب :