وێنەیێن ئاهەنگا دەرچوویێن خواندنا بلند (٢٠١٩-٢٠٢٤) یێن زانکۆیا دهۆک
March 6, 2024, 2:53 a.m.

بۆ دیتنا وێنێن ئاهەنگا دەرچوونێ یێن خواندنا بلند (دپلۆما بلند، ماستەر، دکتۆرا،٢٠١٩-٢٠٢٤) یێن زانکۆیا دهۆک، سەرەدانا لینکێن ل خوارێ بکە:

کۆلیژا ئەندازیارى

https://drive.google.com/drive/folders/1-TGBjnDuMiA_zwpIjjCFPESCAC3Tx3GV?usp=sharing,

کۆلیژا زانستێن ئەندازیاریا جاندنێ

https://drive.google.com/drive/folders/10ERE3SrmMgZtHHLaMYVONqYpwfaZJN51?usp=sharing,

کۆلیژا کارگێرى ئابوورى

https://drive.google.com/drive/folders/16ISmlzOmfvcf3IV54AVXNZzQZ5ArCP92?usp=sharing,

کۆلیژا زمانان

https://drive.google.com/drive/folders/16JnD9UfHOG_v6fTmUwj0ysHaHh0sp8jZ?usp=sharing

کۆلیژا زانستێن مرۆڤایەتى

https://drive.google.com/drive/folders/16PNJqnu5sRmhdumkAZNJNcu2M9p_GC9U?usp=sharing,

کۆلیژ پەروەردا جەستەیی و زانستێن وەرزشی

https://drive.google.com/drive/folders/16VjSE5KMqLUOhiLgJacybx6NB1BYsfhL?usp=sharing,

کۆلیژ یاسا

https://drive.google.com/drive/folders/16Wo1-a158NqGfy337JSLJNnmddRYAGsp?usp=sharing,

کۆلیژ پەروەردا بنیات - ئاکرێ

https://drive.google.com/drive/folders/1HNcfLGRwz_lhmWKTD0MAen1HkO346Ock?usp=sharing,

کۆلیژ پەروەردا بنیات

https://drive.google.com/drive/folders/1HRWn_TduU_AQaoyhIcede9CGEZmY2fDg?usp=sharing,

کۆلیژ پەرستارى

https://drive.google.com/drive/folders/1HRc9w1eBGQySyVUsdq60XYxxz3pHsHdg?usp=sharing,

کۆلیژ پلانسازیا شار و هەرێمان

https://drive.google.com/drive/folders/1HRdFTahQej9SSFAiV2HEK61SfE1vknuS?usp=sharing,

کۆلیژ پزیشکیا ڤێتێرنەری

https://drive.google.com/drive/folders/1HS6x6Ovl10zQSSNXUzfnkmWkqEEq8ALs?usp=sharing,

کۆلیژ پزیشکیا ددان

https://drive.google.com/drive/folders/1HVP8kcVAwKI7Vm2V8CX-rjzXqja2Z0wr?usp=sharing,

سەرۆکاتیا زانکۆیا دهۆک

https://drive.google.com/drive/folders/1HZpU5AxC33_3dy77O78ZVIiRfHvC_TS7?usp=sharing,

کۆلیژ زانست

https://drive.google.com/drive/folders/1dVkyFOl1XxDpZ8pFJsvFPMOQHUAhg0k3?usp=sharing,

کۆلیژ دەرمانسازی

https://drive.google.com/drive/folders/1dWE7WpALzXIoxy4MmjiDN5u0BvpHj-wf?usp=sharing,

کۆلیژ زانستێن تەندروستی

https://drive.google.com/drive/folders/1dY-Io64Wl_jxGL0Qwd_YL_disWBTnHOo?usp=sharing,

کۆلیژ پزیشکی

https://drive.google.com/drive/folders/1hEebVAMTgTVoo6gSOV_xNo5KNZjn1CZf?usp=sharing

کولیژا ئەندازیاریا جاندنێ

https://drive.google.com/drive/folders/10ERE3SrmMgZtHHLaMYVONqYpwfaZJN51?usp=sharing