قوناغا دووێ

کورس

Semester One

Agricultural Machinery


يبسبب :
Farming System and Sustainable Agriculture


يبسبب :
Genetics


يبسبب :
Microbiology


يبسبب :
Organic Chemistry


يبسبب :
Principles of Field Crops

المحاضر : Ahmed Salih Khalaf

يبسبب :

Semester Two

Agricultural Economics


يبسبب :
Field Crops Equipment


يبسبب :
Plant Biochemistry


يبسبب :
Plant Taxonomy


يبسبب :
Protected cultivation


يبسبب :
Surveying and Land Leveling


يبسبب :