ستافێ ئەکادیمی

                    سردار عونى جمعه
سردار عونى جمعه پشکا بيريكارى
ماموستایێ هاریکار