ستافێ ئەکادیمی

                    سردار عونى جمعه
سردار عونى جمعه پشکا بيريكارى

سیسته میئ زانیاریت كاركیری