ستافێ ئەکادیمی

                    نفیسە اسماعیل حجی
نفیسە اسماعیل حجی
ماموستا