سمناراکى زانستى هاته گیران

سمنارکى زانستى هاته گيران ژ لایى د.عهد نجم الدین عبدالله لسه ر بابه تى

“ Hormone of Darkness “

 لکولیژا پزیشکى ددان ل ریکه فتى ٢٠١٩/٢/٢٠