ژمێريارى

    

بە ش دهێتە هژمارتن ژ مە زنترين بە شێن سکولا کارگێری و ئابوری ل زانکويا دهوک ، ئە ڤ بە شە گە لە ک زانستێن پێشە يی د بوارێ ژمێرياری پێشکێش دکە ت و ب شێوەکێ زور و بلند داخازی لسە ر دهێتە کرن . ئە ڤ بە شە و بشێوەکێ ئە کتيڤ پشکداريی د بازاری کاری دکە ت ل هە رێما کوردستانێ ب کادرێن بسپور و خودان شيان لسە ر جێبە جيکرنا کاری ژمێرياری و پێشکە فتنا وی ، و د ڤی چارچووڤە ی دا بە ش گە لە ک پە يرەوێن ژمێرياری يین تە واو و ملکە چ بو نوێ کرنا بە ردەوام بخوڤە دگريت يێن کو دگە ل پێشکە فتنێن ڤی بواری دا دگونجن . ڤی بە شێ هژمارەکا کادرێن بسپور و خودان پلێن زانستی يێن جياواز و يێن تايبە ت مە ند هە نە ژ بو بە شداری کرنێ د بلند کرنا ئاستێ قوتابيێ ژمێرياری دا و بازاری کاری ب باشترين ژيهاتێن ژمێرياری . 

ئارمانجێن پشكا ژمێریاری